یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - Apr 30, 2017 -ابلاغیه دستورالعمل شماره 1 – کمیته تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
حسب طرح موضوع و تصویب کمیته تخصصی عمران سازمان در جلسه مورخ 17/4/1392 به اتفاق اساتید مدعو آقایان دکتر علی خیرالدین ، دکتر محمدکاظم شربتدار ، دکتر محمدعلی کافی فلاورجانی موارد ذیل مورد تصویت کمیته و سازمان قرار گرفته و در قالب دستورالعمل شماره 1 ...

صفحه :