سه شنبه 6 تیر 1396 - Jun 27, 2017 -اهم مصوبات جلسه گروه تخصصی تاسیسات برقی مورخ 92/10/14
با عنایت به برگزاری جلسه گروه تخصصی تاسیسات برقی مورخ 92/10/14 اهم مصوبات این جلسه جهت اطلاع رسانی به مهندسین عضو سازمان به شرح ذیل می باشد:

صفحه :