یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - Apr 30, 2017 -گفتگوی اختصاصی با مهندس صادقی- مدیر کل محترم مسکن و شهرسازی استان سمنان-در خصوص مجریان ذیصلاح
به استناد مواد 4، 30 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي و بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمانهاي مشمول قانون مذكور ، فعاليت كليه سازندگان ...گفتگو اختصاصی با مهندس طباطبایی-رئیس اداره نظام مهندسی ساختمان مسکن و شهرسازی استان سمنان-در خصوص مجریان ذیصلاح
به استناد مواد 4، 30 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي و بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمانهاي مشمول قانون مذكور ، فعاليت كليه سازندگان ...نحوه ارائه خدمات مهندسي سازندگان حقيقي و حقوقي از واحد سازندگان مسکن وساختمان (مجريان ذيصلاح)
جهت اصلاح و بهبود ارائه خدمات مهندسي در بخش اجرا و ارتقا  كيفيت اجراي ساختمانها، شيوه نامه نحوه ارائه خدمات سازندگان به شرح ذيل تعريف مي گردد
صفحه :