دوشنبه 1 آبان 1396 - Oct 23, 2017 -فرمهاو مدارک مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان
در راستای اجرای قانون و  مبحث 2 مقررات ملی ساختمان در اجرای ساختمان توسط اشخاص حائز صلاحیت واحد سازندگان مسکن و ساختمان سازمان آماده پاسخگویی به متقاضیان و اعضای محترم می باشد.
صفحه :