دوشنبه 30 بهمن 1396 - Feb 19, 2018 -فرمهاو مدارک مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان
در راستای اجرای قانون و  مبحث 2 مقررات ملی ساختمان در اجرای ساختمان توسط اشخاص حائز صلاحیت واحد سازندگان مسکن و ساختمان سازمان آماده پاسخگویی به متقاضیان و اعضای محترم می باشد.
صفحه :