یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - Apr 30, 2017 -قابل توجه دارندگان پروانه های اشتغال به کار
1-از آنجائیکه کلیه صلاحیت ها از جمله صلاحیت اجرا در یک پروانه اشتغال به کار درج می گردد لذا از کلیه درخواست کنندگان که در واحد سازندگان مسکن و ساختمان تشکیل پرونده داده اند درخواست می گردد اصل پروانه اشتغال به کار خود را نیز ...فرمهاو مدارک مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان
در راستای اجرای قانون و  مبحث 2 مقررات ملی ساختمان در اجرای ساختمان توسط اشخاص حائز صلاحیت واحد سازندگان مسکن و ساختمان سازمان آماده پاسخگویی به متقاضیان و اعضای محترم می باشد.
صفحه :