دوشنبه 30 مرداد 1396 - Aug 21, 2017 -معرفی کمیسیون انتشارات و نشریه
اهم اهداف این کمیسیون شامل: مشاوره به هیئت مدیره و رئیس سازمان در هدایت ، سیاست گذاری ، نظارت و کنترل کیفی در خصوص انتشارات سازمان ، امور نشریه و آگهی و توزیع ، شرکت در نمایشگاه های انتشارات می باشد.اعضای کمیسون انتشارات و نشریه:1)دکتر ...
صفحه :