دوشنبه 1 آبان 1396 - Oct 23, 2017 -معرفی کمیسیون خدمات آزمایشگاهی(ژئوتکنیک ، مکانیک خاک ، بتن ، جوش و مقاومت مصالح)
اهم اهداف این کمیسیون شامل: مشاوره به هیئت مدیره و رئیس سازمان در هدایت ، سیاست گذاری ، نظارت و کنترل کیفی در خصوص امور خدمات آزمایشگاهی تخصصی و عمومی می باشد.اعضای کمیسیون خدمات آزمایشگاهی:1)دکتر محمود نیکخواه شهمیرزادی2)دکتر عبدالحسین حداد3)مهندس بهرام یغمایی4)مهندس مسعود کسائیان5)مهندس مهدی ...
صفحه :