دوشنبه 30 مرداد 1396 - Aug 21, 2017 -معرفی کمیته سازندگان مسکن و ساختمان
اهم اهداف این کمیته شامل: مشاوره به هیئت مدیره و رئیس سازمان در هدایت ، سیاست گذاری ، نظارت ، کنترل کیفی در خصوص امور سازندگان مسکن و ساختمان و مدیریت و هدایت امور قراردادی و اسنادی ، دعاوی و حل اخنلاف ، تضامین حسن ...
صفحه :