دوشنبه 30 بهمن 1396 - Feb 19, 2018 -معرفی کمیته آموزش و پژوهش
اهم اهداف این کمیته شامل: مشاوره و همکاری با هیات مدیره و رئیس سازمان در هدایت، سیاست‌گذاری، نظارت و کنترل کیفی در خصوص آموزش و ترویج (آموزش‌های ارتقای تکلیفی سازمان، سمینار و بازآموزی)، پژوهش و تحقیق، آموزش‌های انتفاعی و غیرانتفاعی.اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش نادر رهبر، ...
صفحه :