جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


شنبه 26 فروردین 1396 کد خبر: 2023

+ | -
  • Currently 0.00/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4کتاب پردیس علمی تفریحی همساز با اقلیم


نویسنده:مهندس مهدی یعقوبی

کارشناس ارشد مهندسی معماری

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

دارای پروانه اشتغال نظارت و اجرا

در مورد کتاب:

طراحی یک سازه تحت تأثير عوامل مختلفي قرار مي‌گيرد كه يكي از مهمترين اين عوامل، ويژگيهاي محيط طبيعي، يعني بستري كه شهر بر روي آن قرار گرفته مي‌باشد. عواملي مانند؛ ژئومورفولوژي، اقليم و منابع آب، خاك در یک طراحی اقلیمی مبتنی بر رویکرد پایداری نقش بسيار تعيين كننده و مهمي را بر عهده داشته و از آنجا که شهرها در محیط های طبیعی به روشهاي مختلفي بوجود آمده و عوامل گوناگوني در شكل‌گيري فرم كالبدي اين مراكز زيستي مؤثر بوده اند ، توجه به عواملي همچون شرايط طبيعي، آب و هوا و يا نوع مصالح ساختماني موجود در طبيعت، نيروهاي اقتصادي مانند جريان سرمايه، اقدامات ساكنين و تصميم‌گيري آنها در زمين، انتخاب محل مناسب براي احداث ساختمان و يا انتخاب مركز خريد، سطح و نوع فناوري، نحوه توزيع قدرت در جامعه و ميزان تأثير‌گذاري گروههاي مختلف در نظام تصميم گيري و غيره، همواره مورد تاکید است .

با توجه به جايگاه حفظ محيط طبيعي، يعني بستري كه شهر بر روي آن قرار گرفته و صرفه جويي در منابع پايان پذير فسيلي، نياز به بهره مندي از انرژي هاي همگام با محیط زیست و پاك مانند انرژي خورشيدي و استفاده حداكثري از تهويه طبيعي به منظور سرمايش و گرمایش و رعايت الگوها و تكنيك هاي كاهش مصرف انرژي در بناها ضمن كاهش هزينه ها و رسيدن به اهدف زيست محيطي، در راستاي آگاه سازي جامعه نسبت به اهميت مسئله كاهش مصرف سوختهاي فسيلي و استفاده از انرژي هاي پاك قدم برداشت تا ضمن حفظ سرمايه هاي ملي، از آلودگي هاي زيست محيطي نيز تا حد امكان جلوگيري نمود.

يكي از مهمترين عوامل طبيعي كه مي‌تواند نقش مهمي در تحولات مكاني- فضايي يك منطقه به ويژه در شكل‌گيري و توسعه مراكز جمعيتي داشته باشند شرايط اقليمي بويژه بارش، دما و توپوگرافي است ، با توجه به قرارگیری نواحی شمال استان سمنان و وجود شهر ها و مناطق روستایی مختلف در این ناحیه از استان لزوم مطالعه پایه ای جهت دست یابی به الگویی علمی برای استفاده در طرح های شهری ، شهر سازی و معماری منطقه امری لازم محسوب که در این خصوص به صورت موردی یکی از نواحی مرتفع در البرز مركزي که داراي طول و عرض جغرافيايي 53 درجه و 18 دقيقه شرقي و 35 درجه و 46 دقيقه شمالي و ارتفاع متوسط 2100 متر از سطح دریا بوده و تأثير اين ارتفاع در آب و هواي منطقه مشهود است به عنوان نمونه موردی ( پایلوت ) مورد بررسی و سعی شده است تا در آن شهر با عملكرد‌ها و نقش‌هاي متفاوت ، در تعامل با محيط پيرامون خود بويژه اقليم و نقش عناصر و عوامل اقليمي جهت طراحی در نظر گرفته شود، جهت اين امر به مطالعه اطلاعات اقليمي منطقه و نقش ناهمواريها و ارتفاعات كنار شهر پرداخته شد که نتایج بدست آمده مي‌تواند به كاربران و مخاطبان بينش درستي از شرایط مناطق مشابه استان سمنان مانند شاهرود ، مهدیشهر و شهمیرزاد جهت برنامه‌ريزي در طراحی شهری و ساختمان بدهد. اين کتاب سعي دارد كه به شناسايي نقش و تأثير عوامل محيط طبيعي بويژه عوامل و عناصر اقليمي موثر همچون، درجه حرارت، يخبندان، باد ، تابش آفتاب و توپوگرافي بر روي طراحی ساختمان در بستر توسعه شهر بپردازد ، كه براي اين كار از روشهاي تحليلي، ميداني و كتابخانه‌اي استفاده و توسط ناشرتخصصی به چاپ رسیده است .