جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


پنجشنبه 10 مرداد 1392 کد خبر: 338

+ | -
  • Currently 2.33/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان(مصالح وفراورده های ساختمانی)


این کتاب شامل معرفی انواع مصالح و فراورده‌های ساختمانی متعارف و استانداردهای ملی و نیز الزامات کاربردی مربوط به هر یک از آنها در 18 فصل به‌شرح زير می‌باشد:


فصل اول-كليات
              5-1-1- هدف و دامنه كاربرد
              5-1-2- دسته‌بندي مصالح
              5-1-3- استانداردها
              5-1-4- ويژگيها و مشخصات فنی
              5-1-5- تأیید کیفیت
              5-1-6- مطابقت با استاندارد
              5-1-7- استفاده مجدد
              5-1-8- مصالح و فراورده های جديد 
              5-1-9- انبار كردن
              5-1-10- ساخت و توليد در كارگاه

فصل دوم-آجر
              5-2-1- تعريف
              5-2-2- دسته‌بندي
              5-2-3- استانداردها 
              5-2-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-2-5- سازگاری
              5-2-6- بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل سوم-بلوک های سفالی توخالی
              5-3-1- تعريف
              5-3-2- دسته‌بندي
              5-3-3- استانداردها 
              5-3-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-3-5- سازگاری
              5-3-6- بسته بندی، حمل و نگهداری
                    

فصل چهارم-كاشي و سراميك
              5-4-1- تعريف
              5-4-2- دسته‌بندي
              5-4-3- استانداردها 
              5-4-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-4-5- سازگاری
              5-4-6- بسته بندی، حمل و نگهداری


فصل پنجم-سنگ ساختمان         
              5-5-1- تعريف
              5-5-2- دسته‌بندي
              5-5-3- استانداردها 
              5-5-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-5-5-
سازگاری
              5-5-6- بسته بندی، حمل و نگهداریفصل ششم-سنگدانه بتن
              5-6-1- تعريف

              5-6-2- دسته‌بندي
              5-6-3- استانداردها 
              5-6-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-6-5- سازگاری
              5-6-6- بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفتم-سیمان وفرآورده هاي آنها
              5-7-1- سیمان
              5-7-2- فرآورده های سیمانی
              5-7-3- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-7-4- سازگاری
              5-7-5- بسته بندی، حمل و نگهداری


 فصل هشتم-آهك گچ وفرآورده هاي آنها
            5-8-1- آهك ساختماني
            5-8-2- فرآورده‌هاي آهكي
            5-8-3-
استانداردها 
            5-8-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
            5-8-5- سازگاری
            5-8-6- بسته بندی، حمل و نگهداری

             
فصل نهم- گچ و فرآورده های آن
              5-9-1- تعريف
              5-9-2- دسته بندی
              5-9-3- فرآورده های گچی 
              5-9-4- استانداردها
              5-9-5- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-9-6- سازگاری
              5-9-7-بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دهم- ملات های ساختمانی
              5-10-1- تعريف
              5-10-2- دسته بندی
              5-10-3- استانداردها
              5-10-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-10-5- سازگاری
              5-10-6- بسته بندی، حمل و نگهداری


فصل یازدهم- فلزها
             5-11-1-تعريف
             5-11-2- دسته بندی
                                      
            5-11-3- وسايل جوشكاري

فصل دوازدهم- چوب
و فرآورده های آن
             5-12-1- چوب

             5-12-2- فرآورده‌هاي چوبي

فصل سیزدهم- قير و قطران
            5-13-1- قير
            5-13-2- قطران
            5-13-3- استانداردها
            5-13-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
            5-13-5- سازگاری
            5-13-6- بسته بندی، حمل و نگهداری


فصل چهاردهم- شيشه

             5-14-1- تعريف
             5-14-2- دسته‌بندي
             5-14-3- شیشه های ویژه
             5-14-4- فرآورده های شیشه
             5-14-5- استانداردها
             5-14-6- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-14-7- سازگاری
             5-14-8- بسته بندی، حمل و نگهداری


فصل پانزدهم- رنگ و پوشش ساختمانی
             5-15-1- تعريف
             5-15-2- دسته‌بندي
             5-15-3- استانداردها
             5-15-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-15-5- سازگاری
             5-15-6- بسته بندی، حمل و نگهداری
   

فصل شانزدهم- عایق های رطوبتی
             5-16-1- تعريف
             5-16-2- دسته‌بندي
             5-16-3- استانداردها
             5-16-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-16-5- بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفدهم- عایق های حرارتی
             5-17-1- تعريف
             5-17-2- دسته‌بندي
             5-17-3- استانداردها
             5-17-4- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-17-5- سازگاری
             5-17-6- بسته بندی، حمل و نگهداری
 

فصل هجدهم- پلیمرهای ساختمانی
             5-18-1- تعريف
             5-18-2- دسته‌بندي
             5-18-5- استانداردها
             5-18-6- ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-15-7- سازگاری
             5-15-8- بسته بندی، حمل و نگهداری