جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


پنجشنبه 10 مرداد 1392 کد خبر: 339

+ | -
  • Currently 2.60/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(بارهای وارد بر ساختمان )


مبحث ششم مقررات ملی ساختمان با عنوان بارهای وارد بر ساختمان در هشت فصل و پنج پیوست بشرح زیر می‌باشد:

تعاريف

فصل اول- كليات

     6-1-1- دامنه كاربرد

     6-1-2- الزامات مبنا
           6-1-2-1- مقاومت
           6-1-2-2- قابلیت بهره وری
           6-1-2-3- تحلیل

     6-1-3- انسجام كلي سازه
     6-1-4- اثرات خودكرنشي( خودتنجشي)

فصل دوم- بارهاي مرده
     6-2-1- تعريف
     6-2-2- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
     6-2-3- وزن تأسيسات و تجهيزات ثابت

فصل سوم- بارهاي زنده
     6-3-1- تعريف
     6-3-2- بار زنده كف‌ها
     6-3-3- نامناسب‌ترين وضع بارگذاري
     6-3-4- بارهاي وارد بر دست‌اندازها، نرده‌ها، جان پناه بامها و حفاظ پاركينگ‌ها
     6-3-5- بارهاي ضربه‌اي
     6-3-6- بارهاي جراثقال‌ها
     6-3-7- بارهاي ضمن اجراي ساختمان
     6-3-8- كاهش بارهاي زنده

فصل چهارم- باربرف
     6-4-1- تعريف
     6-4-2- بار برف مبنا
     6-4-3- بار برف بامها
     6-4-4- بارگذاري نامتقارن

جدول 6-4-1 تقسیم بندی شهرهای مختلف کشور از نظر بار برف

فصل پنجم- بارهاي ناشي از فشار خاك و آب
      6-5-1- بارهاي وارد بر ديوارهاي حائل
      6-5-2- فشار بر كنش بر كفها

فصل ششم- بارهاي ناشي از اثر باد
      6-6-1- كليات
      6-6-2- سرعت مبناي باد
      6-6-3- فشار مبناي باد
      6-6-4- نيروي باد بر ساختمانها و ساير سازه‌ها
      6-6-5- فشار يا مكش ناشي از باد
      6-6-6- ضريب اثر تغيير سرعت،
Ce
      6-6-7- ضريب شكل
Cq براي سازه اصلي باربر جانبي ساختمان
      6-6-8- ضريب شكل،
Cq ، براي ديوارها، پوشش بامها و عناصر نگهدارنده آنها
      6-6-9- ضريب شكل، براي سازه‌هاي غيرساختماني
      6-6-10- ضوابط عمومي طراحي سازه‌ها براي باد

فصل هفتم- بارهاي ناشي از زلزله

     6-7-1- كليات

           6-7-1-1- تعریف
           6-7-1-2- حدود كاربرد
           6-7-1-3- ضوابط كلي طراحي و اجرا
           6-7-1-4- ملاحظات ژئوتكنيكي
           6-7-1-5- ملاحظات معماری
           6-7-1-6- ملاحظات پیکربندی سازه ای
           6-7-1-7- گروه‌بندي ساختمانها بر حسب اهميت
           6-7-1-8- گروه‌بندي ساختمانها بر حسب شكل
           6-7-1-9- گروه‌بندي ساختمانها بر حسب سيستم سازه‌اي

6-7-2- محاسبه ساختمان‌ها در برابر نيروي زلزله

           6-7-2-1- ملاحظات كلي
           6-7-2-2- محاسبه نيروي جانبي ناشي از زلزله
           6-7-2-3- موارد كاربرد روشهاي تحليل استاتيكي معادل و تحليلي ديناميكي
           6-7-2-4- ميزان مشاركت بار زنده در تعيين نيروي جانبي زلزله
           6-7-2-5- روش تحليل استاتيكي معادل
           6-7-2-6- روشهاي تحليل ديناميكي
           6-7-2-7- نيروي جانبي زلزله مؤثر بر ديافراگم‌ها
           6-7-2-8- نيروي جانبي زلزله مؤثر بر اجزاي ساختمان و قطعات الحاقي
           6-7-2-9- سازه های غير ساختماني

6-7-3- ضوابط طراحي سازه‌ها براي زلزله

           6-7-3-1- محدوديتهاي انتخاب نوع سيستم سازه باربر جانبي
           6-7-3-2- محدوديت تغيير مكان جانبي نسبي طبقات
           6-7-3-3- اثر بار- تغيير مكان جانبي (
P-D )
           6-7-3-4- مشخصات سازه از تراز پايه تا روي شالوده
           6-7-3-5- كنترل سازه در برابر واژگوني
           6-7-3-6- افزايش بار طراحي در ستونهاي خاص
           6-7-3-7- طراحي اجزاي سازه‌اي كه جزئي از سيستم باربر جانبي نيستند
           6-7-3-8- قطعات نما و ساير قطعات غيرسازه‌اي متصل به ساختمان
           6-7-3-9- كنترل سازه براي بار زلزله سطح بهره‌برداري

فصل هشتم- تركيب بارها

پيوستهاي مبحث ششم

پيوست6-1- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان
پيوست 6-2- بار زنده كف انبارهاي اجناس
پيوست6-3- روش تحليل ديناميكي محاسبه بار باد در ساختمانهاي خاص

          پ-6-3-1 مقدمه
          پ-6-3-2 ضریب اثرتغییرسرعت ،
Ce
          پ-6-3-3 ضریب اثر مکان ،
CL
          پ-6-3-4 ضریب اثراوج باد،
Cg

پ-6-3-4-1 نسبت σ/μ
پ-6-3-4-2 ضریب اوج
gp
پ-6-3-5 فرکانس اصلی نوسان سازه
n0

پيوست6-4- درجه‌بندي خطر نسبي زلزله شهرها و نقاط مهم ايران
پيوست6-5- زمان تناوب اصلي نوسان پاندولهاي وارونه، برجها، دودكشها و ساير ساختمانهاي مشابه

تقسيم‌بندي مناطق كشور براي برف
نقشه پهنه‌بندي خطر نسبي زمين‌لرزه در ايران