جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


پنجشنبه 10 مرداد 1392 کد خبر: 341

+ | -
  • Currently 1.00/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح‌واجرای‌ساختمانهای‌بامصالح‌بنایی)


این کتاب شامل مباحثی درخصوص ساختمانهای بنایی خشتی ، سنگی ، آجری، سنتی و دارای کلاف و غیرمسلح تدوین و در پنج فصل بشرح زیر منتشر گردیده است:

 

مقدمه

 

فصل اول- ساختمانهای آجری باکلاف

 

       1-1-8 مقدمه
       8-1-2 تعریف
       8-1-3 محدوده کاربرد
       8-1-4 ساختگاه
       8-1-5 مصالح
       8-1-6 طرح واجرا

 

1-6-1-8 الزامات عمومی
8-1-6-2ارتفاع وتعداد طبقات ساختمان
8-1-6-3 برش قائم
8-1-6-4 سازه
8-1-6-5 شالوده
8-1-6-6 کرسی چینی
8-1-6-7 دیوار
8-1-6-8 بازشوهاوتقویت کننده های اطراف آنها
8-1-6-9 نعل درگاه
8-1-6-10کلافها

 

1-10-6-1-8کلاف بندی افقی
8-1-6-10-2 کلاف بندی قائم

 

11-6-1-8 سقف
8-1-6-12 نما
8-1-6-13 دودکش
8-1-6-14جان پناه
8-1-6-15عایقکاری رطوبتی

 

فصل دوم- ساختمانهای آجری بدون کلاف

 

       8-2-1 مقدمه
       8-2-2 تعريف‌
       8-2-3 محدوده کاربرد
       8-2-4 ساختگاه
       8-2-5 مصالح
       8-2-6 طرح و اجرا

 

1-6-2-8 الزامات‌ عمومی‌
8-2-6-2 ارتفاع و تعداد طبقه
8-2-6-3 برش قائم
8-2-6-4 سازه
8-2-6-5 شالوده
8-2-6-6 کرسی چينی
8-2-6-7 ديوار
8-2-6-8 بازشوها و تقويت‌کننده‌های اطراف آنها
8-2-6-9 نعل درگاه
8-2-6-10 سقف
8-2-6-11 نما
8-2-6-12 دودکش
8-2-6-13 عايقکاری رطوبتی
                                                                                                    

 

فصل سوم- ساختمانهای خشتی

 

                    1-3-8 مقدمه‌
                    8-3-2 تعريف‌
                    8-3-3 محدوده کاربرد
                    8-3-4 ساختگاه
                    8-3-5 مصالح
                    8-3-6 طرح و اجرا

 

1-6-3-8 الزامات‌ عمومی‌
8-3-6-2 شالوده
8-3-6-3 کرسی چينی
8-3-6-4 ديوار
8-3-6-5 بازشوها
8-3-6-6 نعل درگاه
8-3-6-7 سقف

 

8-3-6-7 الف. سقف تخت
8-3-6-7 ب. سقف شيبدار
8-4-6-7 پ. سقف قوسی

 

8-3-6-8 دودکش
8-3-6-9 محافظت از سطوح
                                                                                                                      

 

فصل چهارم- ساختمانهای سنگی

 

       8-4-1 مقدمه
       8-4-2 تعريف‌
       8-4-3 محدوده کاربرد
       8-4-4 ساختگاه
       8-4-5 مصالح
       8-4-6 طرح و اجرا

 

8-4-6-1 الزامات‌ عمومی‌
8-4-6-2 شالوده‌
8-4-6-3 کرسی چينی
8-4-6-4 ديوار‌
8-4-6-5 بازشوها‌
8-4-6-6 کلاف‌ها
8-4-6-7 نعل درگاه
8-4-6-8 سقف‌

 

8-4-6-8 الف. سقف تخت
8-4-6-8 ب. سقف شيبدار
8-4-6-8 پ. سقف قوسی

 

             8-4-6-9 دودکش‌
             8-4-6-10 محافظت از سطوح
                                                                                                                                   

 

فصل پنجم- مصالح

 

       8-5-1 کليات
       8-5-2 خشت‌
       8-5-3 سنگ
       8-5-4 ملات

 

8-5-4-1 گل و کاهگل
8-5-4-2 گل آهک
8-5-4-3 ماسه آهک
8-5-4-4 ماسه سيمان
8-5-4-5 ماسه – سيمان – آهک (باتارد)
8-5-4-6 ساروج

 

8-5-4-6-1 ساروج گرم
8-5-4-6-2 ساروج سرد

 

8-5-4-7 مصالح چوبی
8-5-4-8 شن و ماسه
8-5-4-9 سيمان
8-5-4-10 آهک ساختمانی
8-5-4-11آب
8-5-4-12آجر