جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


پنجشنبه 10 مرداد 1392 کد خبر: 342

+ | -
  • Currently 3.08/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4مبحث نهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)


این کتاب در خصوص مقررات مربوط به طرح و اجرای سازه های بتن آرمه و مشخصات مواد و مصالح تشکیل دهنده آنها بوده و مشتمل بر بیست فصل به شرح زیر می باشد:

 

فصل اول :کلیات

9-1-1 هدف
9-1-2 دامنه کاربرد
9-1-3 مبانی طراحی
9-1-4 ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله
9-1-5 واحدها
9-1-6 علایم و اختصارات

فصل دوم : شرایط کلی ارايه و تصویب طرح و نظارت

9-2-1 ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی
9-2-2 نظارت و بازرسی
9-2-3 آزمایش بارگذاری
9-2-4 تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

فصل سوم : مصالح بتن

9-3-1 کلیات
9-3-2 سیمان
9-3-3 سنگدانه
9-3-4 آب
9-3-5 مواد افزودنی
9-3-6 مواد جایگزین سیمان

فصل چهارم : میلگردهای فولادی

9-4-0 علائم اختصاری
9-4-1 تعاریف
9-4-2 استانداردهای مشخصات و آزمون های میلگرد
9-4-3 طبقه بندی میلگردها از نظر روش ساخت
9-4-4 طبقه بندی میلگرد ها از نظر مکانیکی
9-4-5 رده‌بندي مكانيكي ميلگرد‌هاي فولادي
9-4-6 مشخصات هندسی میلگردها
9-4-7 مشخصات مکانیکی میلگردها
9-4-8 ساير مشخصات
9-4-9 تواتر نمونه‌برداري
9-4-10 جوش‌پذيري
9-4-11 نشانه گذاری و بسته بندی میلگردها
9-4-12 گواهینامه فنی
9-4-13 ضوابط حمل ونقل ، انبار کردن و نگهداری

فصل پنجم : استانداردهای مشخصات و آزمایش ها

9-5-1 استانداردهای مربوط به این مبحث

فصل ششم : کیفیت بتن

9-6-0 علائم اختصاری
9-6-1 کلیات
9-6-2 مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن
9-6-3 پایایی بتن
9-6-4 تعیین نسبت های اختلاط بر اساس تجربه کارگاهی و مخلوط های آزمایشی
9-6-5 ارزیابی و پذیرش بتن
9-6-6 بررسی بتن های بامقاومت کم یا دوام کم
9-6-7 کنترل و بازرسی

فصل هفتم : اختلاط بتن و بتن ریزی

9-7-1 نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
9-7-2 اختلاط بتن
9-7-3 انتقال بتن
9-7-4 بتن ریزی
9-7-5 ماله کشی و پرداخت بتن
9-7-6 عمل آوردي
9-7-7 بتن ریزی در شرایط ویژه
9-7-8 روش های ویژه کاربرد بتن
9-7-9 کنترل و بازرسی

فصل هشتم : آرماتور بندی

9-8-1 مشخصات و شرایط اجرایی
9-8-2 جزئیات آرماتور بندی

فصل نهم : ضوابط قالب بندی در بتن، لوله‌ها و مجراي مدفون و درزهای اجرایی

9-9-0 علائم اختصاری
9-9-1 کلیات
9-9-2 مصالح مصرفي در قالب
9-9-3 ضوابط طراحی قالب
9-9-4 اجراي قالب
9-9-5 قالب برای بتن ریزی در زیر آب
9-9-6 لوله ها و مجراهای مدفون در بتن
9-9-7 درزهای بتن

فصل دهم : اصول تحلیل و طراحی

9-10-0 علائم اختصاری
9-10-1 گستره
9-10-2 اهداف طراحی
9-10-3 روش طراحی
9-10-4 ضرایب ایمنی
9-10-5 اعضای سازه ای
9-10-6 اصول تحلیل
9-10-7 مشخصات مصالح
9-10-8 مشخصات هندسی
9-10-9 بارگذاری
9-10-10 طراحی در حالت حدی نهایی مقاومت
9-10-11 کنترل در حالت حدی بهره برداری

فصل یازدهم : خمش و بارهای محوری

9-11-0 علائم اختصاری
9-11-1 گستره
9-11-2 حالت حدی نهایی مقاومت در خمش و نیروی محوری
9-11-3 فرضیات طراحی مقطع
9-11-4 ضوابط کلی طراحی
9-11-5 محدودیت های آرماتورها در قطعات خمشی
9-11-6 ضوابط تیرهای
T شکل و تیرچه های بتنی
9-11-7 فاصله تکیه گاه های جانبی قطعات خمشی
9-11-8 ابعاد طراحی برای قطعات فشاری
9-11-9 محدودیت های آرماتور ها در قطعات فشاری(ستون ها)
9-11-10 مقاومت اتکایی
9-11-11 محدودیت های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

فصل دوازدهم : برش و پیچش

9-12-0 علائم اختصاری
9-12-1 گستره
9-12-2 حالت حدی نهایی مقاومت در برش
9-12-3 نیروی برشی تأمین شده توسط بتن
9-12-4 نیروی برشی تأمین شده توسط آرماتور ها
9-12-5 ضوابط کلی طراحی برای برش
9-12-6 محدودیت‌های آرماتورهاي برشی
9-12-7 حالت حدی نهایی پیچش
9-12-8 لنگر پیچشی مقاوم تامین شده توسط آرماتور های پیچشی
9-12-9 ترکیب پیچش و خمش- پيچش و برش
9-12-10 محدودیت هاي آرماتورهاي پيچشي
9-12-11 لنگر پیچشی نهایی در اعضای سازه های نامعین
9-12-12 جزييات تكميلي آرماتورهاي عرضي
9-12-13 برش اصطکاکی
9-12-14 ضوابط ویژه برای اعضای خمشی با ارتفاع زیاد(تیرهاي عميق)
9-12-15 ضوابط ویژه برای دستک‌ها و شانه ها
9-12-16 ضوابط ویژه برای دیوارها
9-12-17 ضوابط ویژه برای دال ها و پی ها
9-12-18 ضوابط ویژه برای اتصالات قاب ها

فصل سیزدهم : آثار لاغری - کمانش

9-13-0 علائم اختصاری
9-13-1 گستره
9-13-2 کلیات
9-13-3 طبقات مهار شده جانبی
9-13-4 طول آزاد قطعات فشاری
9-13-5 طول مؤثر قطعات فشاری
9-13-6 شعاع ژیراسیون
9-13-7 ضوابط اثر لاغری
9-13-8 روش تشدید لنگرهای خمشی
9-13-9 حداقل برون محوری بار
9-13-10 اثر لاغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دو محوره
9-13-11 تشدید لنگر خمشی در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاری

فصل چهاردهم :تغییر شکل و ترک خوردگی

9-14-0 علائم اختصاری
9-14-1 گستره
9-14-2 تغییر شکل
9-14-3 ترک خوردگی ها

فصل پانزدهم :طراحی دال ها

9-15-0 علائم اختصاری
9-15-1 گستره
9-15-2 تعاریف
9-15-3 ضوابط کلی طراحی دال ها
9-15-4 آرماتورگذاری در دال ها

فصل شانزدهم : دیوار ها

9-16-0 علائم اختصاری
9-16-1 گستره
9-16-2 تعاریف
9-16-3 ضوابط کلی طراحی
9-16-4 محدودیت آرماتورها
9-16-5 دیوارهای باربر
9-16-6 دیوارهای برشی
9-16-7 دیوارهای حائل

فصل هفدهم : پی ها

9-17-0 علائم اختصاری
9-17-1 گستره
9-17-2 تعاریف
9-17-3 ضوابط کلی طراحی
9-17-4 ضوابط تعیین بارهای وارد بر پی ها
9-17-5 آرماتورهاي پي‌ها و شمع‌ها و محدوديت‌هاي آنها
9-17-6 انتقال نیرو از پای ستون ، دیوار یا ستون پایه بتنی به پی
9-17-7 محدودكردن حركت نسبي پي‌ها
9-17-8 آرماتورهاي حرارت و جمع‌شدگي در پي‌ها

فصل هجدهم : مهار و وصله آرماتور ها

9-18-0 علائم اختصاری
9-18-1 گستره
9-18-2 مهار میلگردها
9-18-3 ضوابط مهار آرماتورهای خمشی
9-18-4 وصله میلگردها

فصل نوزدهم : ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق

9-19-0علائم اختصاری
9-19-1 گستره
9-19-2 مدت زمان مقاومت در برابر حریق
9-19-3 اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی
9-19-4 ملاحظات طراحی

فصل بیستم : ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله 

                9-20-0 علائم اختصاری
                9-20-1 گستره
                9-20-2 ضوابط کلی طراحی
                9-20-3 ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط
                9-20-4 ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد