جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


پنجشنبه 10 مرداد 1392 کد خبر: 343

+ | -
  • Currently 3.80/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)


در اين مبحث مقررات لازم‌الاجرا براي طرح، تحليل و اجراي ساختمان‌هاي فولادي پرداخته شده كه در چهار بخش تنظيم شده است:
1- طراحي اجزا ساختمان‌ها به روش تنش مجاز (
ASD )
2- طراحي اجزا فولادي ساختمان‌ها يه روش حالات حدي (
LRFD )
3-  رعايت ضوابط طرح لرزه‌اي براي اعضاي ساختمان‌هاي فولادي 4- روش‌هاي تهيه مصالح، برشكاري، مونتاژ، جوشكاري، حمل، پيش نصب، برپاداشتن، نصب، كارهاي تكميلي جوشكاري و محكم كردن پيچ‌ها.

 

فصل 10-0 مباني

 

10-0-1 حدود كاربرد
10-0-2 انواع سازه‌هاي ساختماني
10-0-3 مصالح فولادي

10-0-4 بارهاي محاسباتي
             10-0-4-1
            10-0-4-2
            10-0-4-3 بارهاي محيطي

 

10-0-5 مدارك فني
           10-0-5-1 نقشه‌هاي طراحي
           10-0-5-2 مدارك طراحي
           10-0-5-3 اطلاعات تكميلي
           10-0-5-4 مشخصات فني و عمومي
           10-0-5-5 حروف و علايم و يادداشت‌هاي فني

 

10-0-6 طرح لرزه‌اي

 

فصل 10-1 طراحي ساختمان‌هاي فولادي به روش تنش مجاز

 

10-1-1 كليات
            10-1-1-1 حدود كاربرد
            10-1-1-2 هدف طراحي
            10-1-1-3 تحليل سازه‌ها
             10-1-1-4 تركيب بارها در طراحي به روش تنش‌هاي مجاز
             10-1-1-5 تنش‌هاي مجاز

10-1-2 كمانش موضعي
             10-1-2-1 كليات
             10-1-2-2 پايداري
             10-1-2-3 نگهداري در مقابل دوران و غلت در تكيه‌گاه
            10-1-2-4 دهانه تير‌هاي ساده
             10-1-2-5 گيرداري در انتها
            10-1-2-6 كمانش موضعي

10-1-3 اعضاي كششي
            10-1-3-1 محدوديت لاغري
            10-1-3-2 مقاطع محاسباتي در اعضاي كششي
            10-1-3-3 تنش‌هاي مجاز
            10-1-3-4 اعضاي كششي مركب از چند نيمرخ يا نيمرخ و ورق
            10-1-3-5 اعضاي كششي با اتصالات لولايي

10-1-4 اعضاي فشاري (ستون)
            10-1-4-1 طول مؤثر كمانشي و ضريب لاغري
            10-1-4-2 تنش هاي مجاز
            10-1-4-3 كمانش خمشي- پيچشي
            10-1-4-4 اعضاي فشاري مركب (ساخته شده)
            10-1-4-5 اعضاي فشاري ساخته شده از ورق
            10-1-4-6 اعضاي فشاري با اتصال لولايي
            10-1-4-7 برش در جان ستون‌ها

 10-1-5 اعضاي خمشي
            10-1-5-1 تنش‌هاي خمشي مجاز در نيمرخ
I و ناوداني
            10-1-5-2 تنش‌هاي مجاز در خمش نصبت به محور ضعيف...
            10-1-5-3 خمش در اعضاي با مقطع قوطي، لوله با مقطع...
            10-1-5-4 تنش‌هاي برشي مجاز
            10-1-5-5 سخت‌كننده‌هاي عرضي
            10-1-5-6 مقطع اعضاي خمشي

10-1-6 تيرورق‌ها و تير‌هاي جعبه‌اي
            10-1-6-1 محدوديت‌هاي لاغري جان تير
            10-1-6-2 كاهش تنش‌هاي خمشي مجاز بال
            10-1-6-3 تنش برشي مجاز با توجه به عمل ميدان كششي
            10-1-6-4 قطعات سخت‌كننده عرضي
            10-1-6-5 سخت كننده‌هاي فشاري
            10-1-6-6 اثر مشترك برش و كشش

 10-1-7 اعضا تحت اثر تنش‌هاي مركب
            10-1-7-1 فشار محوري و خمش
             10-1-7-2 كشش محوري و خمش
            10-1-7-3 تركيب تنش‌هاي  صفحه‌اي

10-1-8 طراحي اعضا براي پيچش
            10-1-8-1 اثر لنگر پيجشي
            10-1-8-2 خستگي

10-1-9 تيرهاي مختلط
            10-1-9-1 تعاريف
            10-1-9-2 روش طراحي
            10-1-9-3 برش انتهايي
            10-1-9-4 برشگيرها 
            10-1-9-5 مقاطع مختلط با استفاده از ورق‌هاي ذوزنقه‌اي
            10-1-9-6 اعضاي محوري مختلط

10-1-10 اتصالات و وسايل اتصال
            10-1-10-1 كليات
            10-1-10-2 جوش
            10-1-10-3 پيچ و مهره، قطعات دندانه شده و پرچ
            10-1-10-4 تنش مجاز در گسيختگي قالبي
            10-1-10-5 عناصر اتصال‌دهنده
            10-1-10-6 ورق‌هاي پركننده
            10-1-10-7 تنش‌هاي مجاز اتكايي
            10-1-10-8 كف ستون‌ها و قطعات فولادي با فشار مستقيم بر بتن ...
            10-1-10-9 ميل مهارها

10-1-11 مسائل ويژه در طرح و محاسبه 
            10-1-11-1 جان و بال‌هاي اعضا تحت اثر بارهاي متمركز
            10-1-11-2 چشمه اتصال
            10-1-11-3 مقررات تكميلي براي ورق‌هاي تقويتي جان ...

10-1-12 توجه به شرايط بهره‌برداريدر طرح و محاسبه
            10-1-12-1 پيش‌خيز در تيرها
            10-1-12-2 انبساط و انقباض حرارتي
            10-1-12-3 افتادگي، ارتعاش و انتقال جانبي
            10-1-12-4 حداقل ضخامت قطعات فولادي

 

فصل 10-2 طراحي سازه‌هاي فولادي به روش حدي

 


10-2-1 كليات 
            10-2-1-1 حدود كاربرد
            10-2-1-2 مباني طراحي
            10-2-1-3 روش طراحي
            10-2-1-4 تحليل سازه

10-2-2 كمانش موضعي
            10-2-2-1 طبقه بندي مقاطع فولادي
            10-2-2-2 پهناي آزاد اجزاي با يك لبۀ متكي
            10-2-2-3 پهناي آزاد اجزاي با دو لبۀ متكي
            10-2-2-4 مقطع براي تحليل حدي (خميري)
            10-2-2-5 مقاطع با اجزاي لاغر فشاري

10-2-3 اعضاي كششي
            10-2-3-1 محدوديت‌هاي لاغري
            10-2-3-2 مقاطع محاسباتي در اعضاي كششي
            10-2-3-3 مقاطع كششي طرح
            10-2-3-4 اعضاي كششي مركب از چند نيمرخ يا نيمرخ و ورق
            10-2-3-5 اعضاي كششي با اتصالات لولايي

10-2-4 اعضاي فشاري (ستون‌ها)
            10-2-4-1پايداري
            10-2-4-2 مقاومت فشاري طرح
            10-2-4-3 مقاومت فشاري اسمي اعضاي فشاري با مقطع نبشي تك
            10-2-4-4 اعضاي فشاري مركب(ساخته شده)
            10-2-4-5 اعضاي فشاري با اتصال لولايي
            10-2-4-6 برش در جان ستون

10-2-5 طراحي اعضا براي خمش
            10-2-5-1 ضريب يكنواختي لنگر
            10-2-5-2 مقاومت خمشي مقاطع
I شكل ...
            10-2-5-3 مقاومت خمشي مقاطع
I شكل ...
            10-2-5-4 مقاومت خمشي ساير مقاطع
I شكل ...
            10-2-5-5 مقاومت خمشي مقاطع
I شكل ...
            10-2-5-6 مقاومت خمشي مقاطع
I شكل و ناوداني حول محور ضعيف
            10-2-5-7 مقاومت خمشي مقاطع قوطي شكل
            10-2-5-8 مقاومت خمشي مقاطع لوله‌اي شكل
            10-2-5-9 مقاومت خمشي مقاطع سپري و جفت نبشي...
            10-2-5-10 مقاومت خمشي مقاطع نبشي تك
            10-2-5-11 مقاومت خمشي مقاطع توپر دايره‌اي و چهارگوش
            10-2-5-12 مقررات عمومي

 


10-2-6 طراحي اعضا براي برش
            10-2-6-1 مقررات عمومي
            10-2-6-2 مقاومت برشي اعضا بدون توجه به عمل ميدان كششي
            10-2-6-3 مقاومت برشي اعضا با توجه به عمل ميدان كششي
            10-2-6-4 مقاومت برشي نبشي‌هاي تك
            10-2-6-5 مقاومت برشي مقاطع قوطي شكل
            10-2-6-6 مقاومت برشي مقاطع لوله‌اي
            10-2-6-7 مقاومت برشي مقاطع با يك يا دو محور تقارن

10-2-7 طراحي اعضا براي تركيب نيروي محوري و لنگر خمشي
            10-2-7-1 آثار مرتبه دوم-لنگر ثانوي
            10-2-7-2 اعضا با مقطع داراي يك و يا دو محور تقارن تحت ...
            10-2-7-3 اعضا با مقطع داراي يك و يا دو محور تقارن تحت ...
            10-2-7-4 اعضا با مقطع داراي دو محور تقارن تحت ...
            10-2-7-5 اعضا با مقطع بدون محور تقان تحت ...

10-2-8 طراحي اعضا براي پيچش و نيروهاي تركيبي همراه با پيچش
            10-2-8-1 مقاومت پيجشي مقاطع لوله‌اي و قوطي شكل
            10-2-8-2 مقاطع لوله‌اي و قوطي شكل تحت...
            10-2-8-3 ساير مقاطع (غير توخالي) تحت...
            10-2-8-4 لنگر پيچشي تابيدگي

10-2-9 طراحي اعضاي مختلط
            10-2-9-1 كليات
            10-2-9-2 اعضاي محوري مختلط
            10-2-9-3 اعضاي خمشي مختلط
            10-2-9-4 مقاومت خمشي مقاطع مختلط با استفاده از ورق‌هاي...
            10-2-9-5 برشگيرها
            10-2-9-6 مقاومت خمشي تيرهاي مختلط محاط در بتن...
            10-2-9-7 تركيب فشار و خمش در اعضاي مختلط
            10-2-9-8 حالات خاص

 


10-2-10 اتصالات و وسايل اتصال
             10-2-10-1 كليات
             10-2-10-2 جوش
             10-2-10-3 پيچ‌ها و قطعات دندانه‌شده
             10-2-10-4 نواحي مجاور اتصال و اجزاي اتصال
             10-2-10-5 ورق‌هاي پركننده (لقمه‌ها)
             10-2-10-6 مقاومت اتكايي
              10-2-10-7 كف ستون‌ها و قطعات فولادي با فشار مستقيم...
              10-2-10-8 ميله مهارها و اقلام مدفون
              10-2-10-9 جان و بال‌هاي اعضا تحت اثر بارهاي متمركز

 


10-2-11 شرايط بهره برداري
             10-2-11-1 توجه به شرايط بهره‌برداري در طرح و محاسبه
             10-2-11-2 پيش‌خيز در تيرها
             10-2-11-3 انبساط و انقباض حرارتي
             10-2-11-4 افتادگي، ارتعاش و انتقال جانبي

 

فصل 10-3 ضوابط طرح زلزله 

 

            10-3-1 كليات
                        10-3-1-1
                        10-3-1-2
                        10-3-1-3

 


            10-3-2 عبارات و اصطلاحات
            10-3-3 علايم و اختصارات

            10-3-4 تعاريف
                        10-3-4-1 شكل پذيري
                        10-3-4-2 مقطع فشرده‌ لرزه اي
                        10-3-4-3 ناحيه بحراني
                        10-3-4-4 تركيب بار زلزله‌اي تشديد يافته

            10-3-5 مشخصات مصالح
                        10-3-5-1 فولاد مصرفي
                        10-3-5-2 اتصالات جوشي
                        10-3-5-3 اتصالات پيچي

            10-3-6 الزامات عمومي طراحي ستون‌ها و كف ستون‌ها
                        10-3-6-1 مقاومت ستون‌ها
                        10-3-6-2 وصلۀ ستون‌ها
                        10-3-6-3 كف ستون‌ها

            10-3-7 سيستم‌هاي باربر جانبي لرزه‌اي

            10-3-8 قاب‌هاي خمشي
                        10-3-8-1 قاب خمشي فولادي ويژه
                        10-3-8-2 قاب خمشي فولادي متوسط
                        10-3-8-3 قاب خمشي فولادي معمواي
                        10-3-8-4 اتصالات پيشنهادي

            10-3-9 قاب‌هاي مهار بندي شده همگرا
                        10-3-9-1 ملاحظات كلّي
                        10-3-9-2 قاب‌هاي مهاربندي شده همگراي ويژه
                        10-3-9-3 قاب‌هاي مهاربندي شده همگراي معمولي

            10-3-10 قاب‌هاي مهاربندي شده واگرا
                        10-3-10-1 ملاحظات كلّي
                        10-3-10-2 قاب‌هاي مهاربندي شده واگراي ويژه
                         10-3-10-3 مهاربندي واگراي معمولي در داخل قاب ساده

 

فصل 10-4 ساخت نصب و كنترل

 


            10-4-1 مقدمه
            10-4-2 دامنۀ كاربرد
            10-4-3 مشخصات فولادي مصرفي

            10-4-4 ساخت قطعا ت فولادي
                        10-4-4-1 كليات
                        10-4-4-2 بريدن و سوراخ كردن
                        10-4-4-3 ساخت و آماده كردن قطعات قبل از مونتاژ
                        10-4-4-4 اتصال با جوش
                        10-4-4-5 پيش نصب
                        10-4-4-6 اتصال با پيچ
                        10-4-4-7 انبار كردن، حمل و رفع معايب

            10-4-5 رنگ‌آميزي و گالوانيزه كردن قسمت‌هاي فولادي
                        10-4-5-1 موارد مورد استفاده
                        10-4-5-2 آماده‌سازي سطوح
                        10-4-5-3 درجات مختلف كيفيت آماده‌سازي سطوح
                        10-4-5-4 رنگ‌آميزي
                        10-4-5-5 انبارداري رنگ
                        10-4-5-6 ضخامت رنگ
                        10-4-5-7 گالوانيزه كردن

            10-4-6 رواداري‌ها
                        10-4-6-1 رواداري‌هاي جوش
                        10-4-6-2 كنترل اعوجاج و جمع‌شدگي
                        10-4-6-3 رواداري‌هاي ابعادي
                        10-4-6-4 سخت‌كنندۀ تكيه‌گاهي در محل بارهاي متمركز
                        10-4-6-5 رواداري‌هاي سخت‌كنندها
                        10-4-6-6 مقطع جوش
                        10-4-6-7 ناشاقولي ستون‌ها
                        10-4-6-8 رواداري سوراخ پيچ‌ها