دوشنبه 30 بهمن 1396 - Feb 19, 2018 -سامانه جامع نظام مهندسی و ارجاع کار
در این سامانه امکان جستجوی اعضای سازمان ، اطلاعات مربوط به کارهای واگذار شده به مهندسین در بخش خدمات مهندسی ، اطلاعات مربوط به کارهای واگذار شده به مهندسین بخش بازرسی گاز و پیگیری کنترل نقشه ها برای اعضای محترم سازمان فراهم می باشد.سامانه محاسبه سهم سازمان
این سامانه جهت ارائه خدمات مطلوب به اعضای محترم سازمان ، امکان محاسبه سهم سازمان را از خدمات ارائه شده فراهم می آورد: سامانه شکایت شورای انتظامی
این سامانه جهت ارائه خدمات مطلوب به اعضای محترم سازمان ، امکان ثبت و پیگیری شکایت ها به شورای انتظامی استان را فراهم می آورد:
صفحه :